Regeling betreffende een satellietvolgsysteem in het gebied van de NAFO

vrijdag 13 maart 1998 21:22

VERGADERING VAN VRIJDAG 13 MAART 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, de geloofwaardigheid van het Europese visserijbeleid staat of valt met een goed controlebeleid in alle lidstaten. Het jaarlijks verslag van de Commissie over de controle-activiteiten in de lidstaten vervult dan ook een nuttige functie. Maar om een goed beeld te krijgen van de controle-intensiteit in elk van de lidstaten zal de verslaglegging aanzienlijk beter moeten worden. Het jaarverslag 1995 komt feitelijk niet verder dan een interessant overzicht van de uiteenlopende inspectieactiviteiten in de lidstaten.

Vergelijking van de doeltreffendheid tussen de lidstaten is niet mogelijk op basis van dit verslag. De controlesystemen zijn daarvoor te divers en de vastlegging van de resultaten daarvan in het rapport van de Commissie te beperkt.

De verslaglegging over de geconstateerde overtredingen is zelfs uiterst summier. Zulke gegevens zijn uiterst essentieel om een goed beeld te krijgen van de omvang van dit probleem. Sommige lidstaten verstrekken zelfs in het geheel geen informatie over de overtredingen, terwijl andere volstaan met vermelding van het aantal overtredingen, zonder de aard daarvan aan te geven. De meeste lidstaten laten informatie over opgelegde straffen en boetes geheel achterwege.

Zonder te pleiten voor Europees strafrecht wil ik wijzen op de noodzaak dat de sancties tussen de lidstaten zoveel mogelijk worden afgestemd. Het afschrikkende effect behoort in de gehele Unie vergelijkbaar te zijn.

Tot slot de problematiek van de illegale aanlandingen. Het is zaak deze beter in kaart te brengen. Er bestaat een ernstig vermoeden dat in een aantal lidstaten grote hoeveelheden vis illegaal aan land worden gebracht, waarmee de quota omzeild worden. De BBC wist eind 1996 te melden dat in het Verenigd Koninkrijk een kwart van de vis illegaal aan land komt. Tot nu toe heeft de Commissie dat bericht bevestigd noch ontkend. Maar ook in veel andere landen zijn stelselmatige controles bij aanlanding, in combinatie met een meldingsplicht, noodzakelijk. In lidstaten met veel havens levert dat zeker de nodige organisatorische problemen op. De problematiek is evenwel ernstig genoeg om de controles aanzienlijk te intensiveren.

« Terug

Reacties op 'Regeling betreffende een satellietvolgsysteem in het gebied van de NAFO'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.