Toerisme

maandag 16 februari 1998 18:17

VERGADERING VAN MAANDAG 16 FEBRUARI 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mijnheer de Voorzitter, de bevindingen van de Rekenkamer over het financiële beheer in de sector toerisme gedurende de periode 1990-1995 zijn onthutsend. In aanbestedingen ontbrak een duidelijke definitie van doelstellingen en aanvaardbare budgetten, evenals een waarborg voor de onpartijdigheid van het selectiecomité. De kwalificatie van ambtenaren schoot tekort. Goedkeuring van projecten vond plaats zonder visum van de financieel controleur, subsidies werden uitbetaald zonder bewijsstukken. Kortom, er was sprake van een omgeving waarin voor onregelmatigheden en frauduleuze praktijken alle ruimte was.

We stellen met instemming vast dat de huidige Commissie in het kader van SEM-2000 werkt aan de verbetering van het financiële beheer. Ook de door de Commissie opgerichte task force voor onderzoek naar vermeende fraude in de sector toerisme verdient waardering. Toch kan het Parlement het dossier over de fraude zeker nog niet sluiten. Een groot deel van de ten onrechte uitbetaalde gelden zijn immers nog steeds niet teruggevorderd. De onpartijdigheid van het selectiecomité is nog steeds niet gegarandeerd en tegen de verantwoordelijke hogere ambtenaren zijn nog immer geen disciplinaire maatregelen genomen.

De instelling van een enquêtecommissie is een zwaar politiek middel. Maar als de Commissie onvoldoende gehoor geeft aan de verzoeken in het verslag-De Luca, zal het Parlement dit instrument wel moeten hanteren.

Ik wil er bij de Commissie ook op aandringen nog eens grondig te kijken naar het nut van de communautaire toerismeprogramma's. Het is een ernstige fout dat tot nog toe de projecten geen effectieve evaluatie hebben doorlopen. Als de Commissie hier niet voortvarend aan gaat werken, zal het Parlement daar bij de vaststelling van de begroting voor 1999 de consequenties uit moeten trekken. We kunnen niet eindeloos doorgaan met het uittrekken van kredieten voor projecten waarvan de doelmatigheid niet kan worden aangetoond.

Men zal niet alleen de doelmatigheid moeten evalueren, maar ook moeten nagaan of de Europese programma's feitelijk wel een meerwaarde hebben ten opzichte van nationaal optreden. Volgens collega De Luca zou het belang van het toerisme in het kader van de communautaire beleidstakken onomstreden zijn. Nu is iets pas onomstreden als iedereen het erover eens is. Ik kan hem verzekeren dat dit in deze sector niet zo is. Mij heeft in ieder geval nog nooit iemand kunnen overtuigen van de noodzaak en het nut van een Europees toerismebeleid. En ik sta daarin niet alleen.

« Terug

Reacties op 'Toerisme'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.