Versnelling Europese transportprojecten nodig om crisis te bestrijden

dinsdag 07 april 2009 11:58

In deze brief aan Transportcommissaris Tajani, tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie, doe ik voorstellen voor het versnellen van diverse Europese transportprojecten. Naar mijn idee kan het versnellen van deze zogenoemde TEN-projecten de Europese economie eerder uit de crisis helpen.

Aan de Vice-Voorzitter van de Europese Commissie,
De Heer A. Tajani
BERL 127366
Wetstraat 200
1049 Brussel
BELGIË

Amersfoort, 7 april 2009

Hooggeachte Vice-Voorzitter,

In deze financieel- economisch moeilijke tijd klinkt de roep om passende investeringen door de overheid meer en meer. Ook u, als Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, en de Commissie als geheel, worden geconfronteerd met deze oproep. Persoonlijk ben ik van mening dat investeringen plaats moeten vinden binnen de grenzen van de interne markt. Protectionisme is niet de uitweg uit de crisis. We moeten het algeheel Europees economisch belang voor ogen blijven houden bij het nemen van financiële maatregelen en onze economie door deze maatregelen blijven innoveren en vernieuwen.

Binnen deze kaders past naar mijn mening wel degelijk enige financiering door de Europese Commissie en de Europese lidstaten, mits dit natuurlijk niet wordt aangewend voor protectionistische projecten. Naar mijn idee vervult u, als Commissaris Transport, de sleutelrol voor correcte en gerichte investeringen. U bent immers verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Trans-Europese Netwerken (TEN). De TEN zijn over het algemeen gericht op het algemeen Europees belang en daarom bij uitstek geschikt voor extra aandacht in de huidige economische crisis.

Ik ben bijzonder verheugd dat u er de afgelopen tijd blijk van hebt gegeven dat de TEN voor u van essentieel belang zijn voor de toekomst van de Europese interne markt. In Nederland zien we het nut van de TEN dagelijks in de zogeheten Betuwelijn (TEN prioriteit project nr. 5), maar u hebt afgelopen week ook de contracten met de TEN-coördinators verlengd en daar kan ik van harte mee instemmen. Zij vervullen een belangrijke rol om de TEN-projecten te blijven ontwikkelen en hebben mijns inziens de afgelopen jaren veel belangrijke successen gehaald.
Met deze brief wil ik u aanmoedigen en oproepen u vol te blijven inzetten voor de totstandkoming van de TEN-projecten, juist in deze bijzondere tijd. Ik denk dat het goed is ook versnelling aan te brengen in de TEN-projecten. Versnelling zal leiden tot meer investeringen, meer werkgelegenheid en meer afgeronde projecten. Ik ben er van overtuigd dat versnelling van de ontwikkeling van de TEN ertoe zal bijdragen dat de Europese economie eerder bovenop de huidige crisis komt. Daarnaast draagt de versnelde ontwikkeling van de TEN bij aan een solide toekomst voor de Europese economie.


Het is echter makkelijk spreken over versnelling zonder concrete voorstellen te doen. Daarom wil ik u in deze brief concrete voorstellen doen van projecten die naar mijn idee voor versnelling in aanmerking kunnen komen en daarnaast bijdragen aan het Europees economisch belang.

Ten eerste zou ik willen pleiten voor meer geld voor de ontwikkeling van ERTMS 3.0. Ik ben bijzonder ingenomen met het nieuws dat u deze week extra geld voor ERTMS hebt gereserveerd, maar ik roep u nogmaals op alles op alles te zetten om dit specifieke treinbegeleidingsysteem te stimuleren, te vervolmaken en te integreren in treinstellen en op het spoor zelf. Dit zal leiden tot meer capaciteit, en dus groeimogelijkheden, voor het Europees spoor en een veiliger Europees spoorwegnetwerk.

Mijn tweede aanbeveling heeft eveneens betrekking op spoorcapaciteit. Het belang van het derde spoor bij Emmerich is overduidelijk voor het optimaliseren van het zeer belangrijke TEN prioriteit project nr. 24 Rotterdam-Genua. De knelpunten en andere problemen in deze corridor moeten voortvarend worden aangepakt. Een goede eerste stap is extra stimulering van de betrokken lidstaat om bij Emmerich het derde spoor aan te leggen. De Europese Commissie zou hier een ondersteunende, financiële rol kunnen spelen.

Een derde punt heeft betrekking op het TEN-project 30, Seine-Schelde. Ik denk dat het belangrijk is in 2009 extra stukken grond aan te kopen, om de binnenvaartverbinding tussen Parijs en Antwerpen en uiteindelijk Rotterdam en Amsterdam, te verbeteren. Een versnelling van dit project levert een grote bijdrage aan schoon transport via de binnenwateren. In de huidige lastige economische tijd is het goed versneld te investeren in een schone, Europese transportmarkt en dus in de binnenvaart.

Ten vierde zou op korte termijn naar mijn idee veel studie moeten worden gedaan naar uitbreiding van het Seine-Schelde project met het grootscheeps ontwikkelen van het kanaal Terneuzen-Gent. Om bij dit project een goede noord-zuid corridor aan te leggen is een goede verbinding tussen Gent en Terneuzen volstrekt noodzakelijk. Het zal de afstand van Gent naar de zee aanmerkelijk verkorten en daarnaast heeft de haven van Terneuzen veel mogelijkheden voor intermodaal transport. Ik wil u daarom oproepen deze mogelijke uitbreiding serieus te onderzoeken en financieel te stimuleren.

Mijn vijfde aandachtspunt heeft betrekking op de Snelwegen over Zee. Ik wil u vragen bijzondere aandacht te schenken aan die snelwegen die werkelijk een corridor door de Europese Unie heen vormen. Regionale zeeprojecten moeten niet worden gefinancierd vanuit de TEN. Het gaat immers ook bij de Snelwegen over Zee niet om het verbinden van perifere regio's maar om een werkelijke transportbijdrage te leveren aan de Europese interne markt. Wellicht zou u daarom meer snelwegen van algemeen economisch nut kunnen stimuleren en ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een zeesnelweg Rotterdam-Gdansk.

Ten slotte wil ik u oproepen ook het weggoederenvervoer te betrekken in de versnelde financiering van de TEN-T. De vertunneling van het gedeelte tussen de E314 en de E25 bij Maastricht is bijvoorbeeld een project dat versneld kan worden uitgevoerd en waar extra en versnelde Europese steun zeer welkom zou zijn.

Mijnheer de Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, ik wil u nogmaals hartelijk danken voor al de energie die u reeds hebt gestoken in de ontwikkeling van de TEN. Ik hoop dat mijn brief u zal stimuleren door te gaan met uw inspanningen, en ik hoop dat u aan mijn aanbevelingen gevolg kunt geven bij de verdere ontwikkeling van het TEN-beleid. Juist nu kan hierdoor een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de aanpak op korte en langere termijn van de financieel-economische crisis.

Ik hoop van u een reactie op deze voorstellen te mogen vernemen.

Hoogachtend,
Peter van Dalen
Europees lijsttrekker ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Versnelling Europese transportprojecten nodig om crisis te bestrijden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.