Werkgroep waardigheid in Europees Parlement

Bas Brusseldonderdag 26 maart 2009 11:53

"In het Europees Parlement is een werkgroep geïnstalleerd die zich vanuit een christelijke visie gaat bezighouden met vraagstukken in de sfeer van de menselijke waardigheid", aldus het RD over de werkgroep 'dignity' waarin ook europarlementariër Bas Belder participeert.

Het RD vervolgt met: "Het plan hiertoe ontstond in december, onder aanvoering van de Ierse christendemocraat Mitchell. Directe aanleiding vormde de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Inmiddels heeft zich een veertigtal afgevaardigden aangemeld als deelnemer. Tijdens de oprichtingsvergadering woensdagmiddag in Straatsburg, moedigde de Duitse EP-voorzitter Pöttering, zelf overtuigd rooms-katholiek, de activiteiten aan.

Vanuit Nederland woonde Martens (CDA) de bijeenkomst bij. Belder vertegenwoordigde de combinatie CU/SGP. Hij vertelt desgevraagd dat hij samen met de lijsttrekker bij de aanstaande Europese verkiezingen, Van Dalen, eveneens bezig was de mogelijkheden te onderzoeken tot het formeren van zo'n verband waarbinnen gelijkgezinden elkaar regelmatig ontmoeten. De twee zullen bekijken via welke opzet zij de belangen waarom het gaat uiteindelijk het best kunnen dienen, zegt Belder.

Het Parlement kent een soortgelijk overlegorgaan, dat bepleit religie uit het politieke domein te bannen. Het opereert onder leiding van In 't Veld van D66 en het kenmerkt zich, in de bewoordingen van Martens, door een „felle antigeloofopstelling." Belder meent: „Het is hoog tijd dat ook wij de krachten bundelen." Zijn Italiaanse christendemocratische collega Mauro benadrukte onlangs dat de omstandigheden voor christenen in Europa steeds intoleranter worden.

Wat Belder betreft moet de Werkgroep over Menselijke Waardigheid, zoals de benaming luidt, de aandacht richten op „een breed scala van ethische onderwerpen." In een verklaring schrijven de initiatiefnemers: „De mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God, onze Schepper." Met daaraan toegevoegd: „De mensenrechten vloeien niet voort uit een verdrag, maar uit die werkelijkheid. In die erkenning ligt de beste waarborg voor bescherming van de waardigheid." Belder: „Dat uitgangspunt, dat het leven in Gods hand is, spreekt mij uiteraard erg aan."

De werkgroep wil informatie verzamelen en standpunten aanreiken voor relevante debatten en stemmingen in het Parlement, bijvoorbeeld als er pro-lifekwesties in het geding zijn. Verder zal hij seminars organiseren. Uit enkele bijdragen aan het eerste samenzijn bleek dat de betrokken EP-leden respect voor het leven in alle stadia, „ook van ongeborenen en zieken", als een prioriteit beschouwen.

Mitchell merkte op dat de oprichting niet mag worden gezien als een demonstratie van onverdraagzaamheid tegenover andere godsdiensten."

 

 

« Terug