Speech ozonlaagafbrekende stoffen

ozonlaag aarde1dinsdag 24 maart 2009 12:20

Europarlementariër Hans Blokland speecht dinsdagavond 25 maart in het Europarlement over zijn rapport over ozonlaagafbrekende stoffen: "Het dichten van het gat in de ozonlaag is belangrijk voor het milieu en de volksgezondheid van de hele wereldbevolking." Blokland bedankt schaduw-rapporteurs, de Europese Commissie en het Tsjechische voorzitterschap voor de samenwerking die heeft geleid tot ingrijpende wetswijzigingen.

"Onze atmosfeer is zodanig geschapen dat twee verschillende lagen ons beschermen. Het CO2 in de troposferische laag houdt de warmte vast zodat we het niet te koud krijgen. Het ozon in de stratosferische laag beschermt ons tegen schadelijke UV-straling van de zon. De verordening ozonlaagafbrekende stoffen is in de eerste plaats gericht op het beschermen van de stratosferische ozonlaag, maar ook op het voorkomen van klimaatverandering. De stoffen die worden verboden hebben namelijk zowel een ozonafbrekend vermogen als een aardopwarmend vermogen. De voornaamste ozonlaagafbrekende stoffen zitten in drijfgassen van spuitbussen, koelkasten, isolatiemateriaal en sommige (specifieke) oplosmiddelen en schoonmaakmiddelen.

De CFK's en halonen, die het sterkste ozonlaagafbrekende effect hebben, zijn op een beperkt aantal uitzonderingen na helemaal uitgebannen. De productie van HCFK's is al verboden en het gebruik wordt per 2020 verboden. In de preambule van de nieuwe verordening is uitgesproken dat productie en gebruik van ozonlaagafbrekende stoffen zo veel mogelijk wordt gestopt of geminimaliseerd. Dit is een belangrijk beleidsuitgangspunt.

In de milieucommissie zijn er 64 amendementen aangenomen. Vervolgens hebben er twee trilogen plaatsgevonden die geresulteerd hebben in een akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement. Hiermee worden de 64 amendementen vervangen door één geconsolideerde tekst. 9 belangrijke resultaten uit het akkoord wil ik hier kort memoreren:
1. De rechtsgrondslag van de verordening is gewijzigd in milieu, dit biedt lidstaten de mogelijkheid om verdergaande milieubeschermende maatregelen te nemen.
2. Het gebruik van het bestrijdingsmiddel methylbromide is m.i.v.18 maart 2010 verboden. Dit geldt ook voor het vergassen van containers ter bestrijding van ongedierte. Er geldt alleen nog een uitzondering voor noodgevallen, zoals een grote epidemie (met een maximale termijn van 120 dagen).
3. In het afbouwprogramma voor HCFK's is het percentage ten opzichte van 1997 voor de laatste jaren teruggebracht naar 7%.
4. Halonen mogen alleen in die bedrijven worden gebruikt, die daarvoor door de overheid zijn aangewezen.
5. Er zijn nieuwe stoffen toegevoegd aan de lijst van stoffen die op de nominatie staan voor beperkende maatregelen. De Europese Commissie heeft toegezegd deze stoffen verder te onderzoeken.
6. Voor de noodzakelijke uitzonderingen, zoals reagentia en laboratoriumgebruik, wordt etikettering verplicht gesteld. Hierbij is tevens afgesproken dat het laboratoriumgebruik niet mag toenemen.
7. Hergebruik en recycling van ozonlaagafbrekende stoffen voor bestaande apparaten mag alleen binnen hetzelfde bedrijf plaatsvinden. Bovendien moet er een logboek bijgehouden worden voor de aanwezige hoeveelheden, zodat fraude en illegale handel kan worden voorkomen.
8. Er is aandacht voor handhaving door middel van inspecties. Zo worden lidstaten verplicht om samen te werken bij de aanpak van illegale handel.
9. Ter voorkoming van lekkages van ozonlaagafbrekende stoffen is het controle- en handhavingsysteem aangescherpt. Er is echter meer nodig om het probleem van de opgeslagen ozonlaagafbrekende stoffen aan te pakken. Hierin heeft de Europese Commissie een belangrijke taak. Bij dezen wil ik nogmaals aandringen op de ontwikkeling van de richtlijn bouw- en sloopafval, zoals we dat zeven jaar geleden bij het zesde milieu-actieprogramma hebben afgesproken.

Al met al ben ik van mening dat we een bevredigend resultaat hebben bereikt. De ozonlaag krijgt een betere kans om te herstellen, zodat de schadelijke effecten (zoals huidkanker en schade aan planten en bomen) zullen verminderen.

Vanaf deze plek wil ik de schaduw-rapporteurs, de Europese commissie en het Tsjechische voorzitterschap van harte bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking. Hierdoor zijn we in staat zijn geweest om deze ingrijpende wetswijziging binnen een half jaar af te ronden."

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
rapport Blokland inzake ozon549,0 kBapplication/msworddownload

« Terug