Stimuleer op eerlijke wijze schonere vervoersondernemingen

lange vrachtwagendonderdag 12 maart 2009 10:45

Onlangs hield Hans Blokland een speech over Eurovignette in het Parlement: "Het is goed dat lidstaten de gelegenheid krijgen om de externe kosten door te berekenen aan de vervuiler. Laten we niet aarzelen de filekosten, luchtvervuilingkosten en geluidshinderkosten door te berekenen aan, uiteindelijk, de consument. Wel ben ik van mening dat lidstaten de ruimte moeten behouden om te variëren in de kosten. Daarnaast moeten de opgelegde lasten duidelijk en transparant zijn terug te leiden tot de daadwerkelijke kosten. We kunnen lidstaten niet toestaan een soort strafbelasting in te voeren. Amendement 40 zal dus uit het rapport moeten."

"Verder wil ik graag van de Raad horen of zij met het Parlement van mening is dat de opbrengsten van het Eurovignette aangewend moeten worden ter vermindering van de externe kosten. Dit is voor mij een essentieel punt om akkoord te gaan met de Eurovignette-richtlijn.

Daarnaast moet dit voorstel niet op zichzelf komen te staan. Vrachtwagens zijn niet de enige veroorzakers van de filekosten op de weg. Verder veroorzaken ook andere modaliteiten externe kosten. Met uitzondering van de zee- en luchtvaart omdat daar een emmissiehandelsysteem voor komt, moeten ook deze vervoerders hun externe kosten gaan betalen. Zo stimuleren we op eerlijke wijze de schonere vervoersondernemingen.

Graag wil ik ook nog van de gelegenheid gebruik maken om steun te vragen voor mijn amendement 76. Ik begrijp niet waarom de Commissie heeft besloten de oude tekst van de bestuursrechtelijke heffing te veranderen in "alle wegen in stadsgebieden". Het opleggen van dergelijke bestuursrechtelijke heffingen is een nationale bevoegdheid. De lidstaten moeten bepalen op welke wegen en zij een dergelijke bestuursrechtelijke heffing willen opleggen, mits deze uiteraard niet discriminatoir is. Ik stel daarom voor de oude tekst uit 2006 weer op te nemen en ik vraag u dat te steunen.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat het van het grootste belang is dat de Europese Commissie erop toeziet dat de lidstaten deze Richtlijn niet aanwenden om het vrachtverkeer een ongerechtvaardigd hoge heffing op te leggen. De Commissie moet haar taak, voortvloeiend uit artikel 11 lid 1 zeer serieus nemen. Indien een lidstaat een loopje neemt met de berekening van de externekostenheffing of met de maximale waarden, moet de Commissie hard optreden tegen die lidstaat."

 

« Terug